Chuyển tới nội dung

CMCSoft triển khai hệ thống cổng thông tin nội bộ eDocman Plus cho Tập đoàn công nghệ CMC

15-09-2014

Mục tiêu trước mắt, Edocman Plus sẽ là nơi cung cấp  các  thông  tin  về:  Tình hình  xử  lý  văn  bản  của  văn phòng  Tập  đoàn  và  các  công  ty  thành  viên;  tình  hình xử  lý  các  kết  luận  giao  ban  của  Ban  tổng  giám  đốc, các  nhiệm  vụ  của  HĐQT;  các  công  việc  của  các  Ban chuyên  môn;  tình  hình  phê  duyệt  các  dự  án  đầu  tư trình  Tập  đoàn  của  các  Công  ty  thành  viên;  tạo  môi trường  cộng  tác,  chia  sẻ  thông  tin  trong  văn  phòng tập đoàn thông qua  các Thư viện  số, trang tin  nội  bộ, diễn đàn nội bộ, ….

Tương  lai  Edocman  Plus  sẽ  là  Cổng  thông  tin  nội  bộ cung cấp đầy đủ thông tin cho HĐQT và Ban lãnh đạo tập  đoàn  về  các  báo  cáo  quản  trị,  tài  chính,  nhân  sự, kế toán …. Ngoài ra, với sự tham gia của lãnh đạo các công  ty  thành  viên  vào  hệ  thống  này  sẽ  tăng  cường năng  lực  điều  hành  và  khả  năng  chia  sẻ,  cộng  tác  của Tập đoàn với các công ty thành viên…

59 bầu chọn / Điểm: 0