Chuyển tới nội dung

Modern Communicate với Microsoft

1. Exchange Online

  • Triển khai Hybrid hệ thống Exchange On-Premise với Exchange Online
  • Triển khai Migrate email từ On-Premise, Other Cloud sang Exchange Online

2. Microsoft Teams

  • Triển khai kích hoạt, cấu hình, đào tạo sử dụng MS Teams cho tổ chức

3. SharePoint Online / Ondrive for Bussiness / Yammer

  • Triển khai kích hoạt, cấu hình, đào tạo sử dụng SPO, O4B, Yammer cho tổ chức
Yêu cầu tư vấn

Chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào về nghiệp vụ và sản phẩm

1 bầu chọn / Điểm: 5