Chuyển tới nội dung

Chuyển đổi số tại Việt Nam là xu thế không thể đảo ngược

15-04-2021
Chuyển đổi số giúp Việt Nam có những bứt phá trong phát triển Kinh tế xã hội, theo kịp và đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 so với các nước phát triển trên thế giới.

Nhờ chuyển đổi các quy trình từ thủ công sang tự động dựa trên dữ liệu và công nghệ số, Chuyển đổi số tại Việt Nam đã và đang tạo ra những bước phát triển đột phá về mô hình hoạt động, quy trình quản lý cũng như sản xuất sản phẩm.

45 bầu chọn / Điểm: 0