Chuyển tới nội dung

Vai trò quan trọng của Giải pháp Quản lý tái bảo hiểm 

07-04-2019
Giải pháp này cho phép người dùng điều chỉnh các qui định về phí bảo hiểm, quản lý khiếu nại và bồi thường, thông báo tổn thất, dự kiến bồi thường, thực tế bồi thường và các nội dung liên quan khi đạt được thỏa thuận với khách hàng hoặc đối tác nhận tái bảo hiểm.

Giải pháp quản lý tái bảo hiểm do CMC TS triển khai là một trong những ứng dụng công nghệ số có vai trò đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm bởi giải pháp này có khả năng quản lý/ cập nhật chính xác và kịp thời các thông tin nhượng tái, nhận tái bảo hiểm cũng như giúp đưa ra các phương án tái bảo hiểm tối ưu nhất để doanh nghiệp thực hiện quản lý tích tụ rủi ro với chi phí hợp lý.

Là lĩnh vực dịch vụ có nhiều đặc trưng riêng biệt nên các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm bảo hiểm thường xuyên phải giải quyết các trường hợp phát sinh rủi ro, đặc biệt là các vụ việc có tính chất phức tạp. Mặc dù ngay từ đầu, hợp đồng bảo hiểm đã được qui định rõ song thực tế áp dụng luôn nảy sinh những vấn đề giữa khách hàng và doanh nghiệp cung cấp sản phẩm liên quan tới chế độ chuyển nhượng bảo hiểm. Do đó, việc lựa chọn và áp dụng Giải pháp quản lý tái bảo hiểm được coi là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong trường hợp thực hiện việc nhượng và nhận tái bảo hiểm với các công ty bảo hiểm khác. Nói cách khác, giải pháp này giúp doanh nghiệp bảo hiểm quản lý chặt chẽ các thông tin nhượng tái, nhận tái bảo hiểm, theo dõi tình hình thanh toán cụ thể với các nhà tái cũng như cho phép đưa ra các phương án tái bảo hiểm tối ưu và quản lý tích tụ rủi ro.

Điểm nổi bật nhất của Giải pháp quản lý tái bảo hiểm là khả năng hỗ trợ đa tiền tệ - đa ngôn ngữ và chuẩn tiếng Việt Unicode, vì vậy giúp đơn giản hóa công tác quản lý khách hàng, quản lý đại lý trên cơ sở phần mềm đã được tham số hóa tối đa. Với Giải pháp quản lý tái bảo hiểm, người dùng hoàn toàn có thể thực hiện quản lý chung đơn bảo hiểm hay tiến hành sửa đổi bổ sung các điều khoản nếu được sự đồng ý của khách hàng. Cụ thể hơn, giải pháp này cho phép người dùng điều chỉnh các qui định về phí bảo hiểm, quản lý khiếu nại và bồi thường, thông báo tổn thất, dự kiến bồi thường, thực tế bồi thường và các nội dung liên quan khi đạt được thỏa thuận với khách hàng hoặc đối tác nhận tái bảo hiểm. Đồng thời, việc tích hợp phân hệ tái bảo hiểm quản lý Tái cố định ngay trong bộ công cụ của giải pháp với đầy đủ các cơ chế tái, tái tạm thời, đồng bảo hiểm, phân hệ thanh toán trở thành biện pháp hỗ trợ đắc lực để quản lý công nợ, phí tái, tiền bồi thường, hoa hồng cho các nhà tái. Trong tương lai, Giải pháp quản lý tái bảo hiểm được coi là giải pháp kế toán tập trung, nhằm giảm thiểu chi phí và tăng hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp bảo hiểm.

31 bầu chọn / Điểm: 0